Бизнес планът.

Примерно съдържание за бизнес план, което трябва да се адаптира според конкретните нужди.

 1. 1.Въведение
  • Име на проекта, обект на разработката.
  • Име и адрес на фирмата, координати за връзка.
  • Лица за контакти.
 2. 2.Резюме
  • Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.
  • Сфера на дейност.
  • Водещи фигури- опит.
  • Описание на пазара и вписване на продукта и/или услугата в него.
  • Цел на стартиращия бизнес.
  • Необходими ресурси: персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване.
 3. 3.Представяне на проекта и предлагания продукт/услуга
  • Описание на идеята за развитие на този проект.
  • Описание на продукта или на услугата, какви нужди покриват.
  • Готовност за реализация.
  • Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз и адекватен сервиз, малки размери, други.
  • Защита на продукта: патенти, марки, други.
  • Описание на технологичния процес.
  • Самостоятелно ли ще бъде организирано производството или ще има и подизпълнители.
  • Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, цена).
  • Доставчици на компонентна база, материали и суровини, периоди на доставка.
 4. 4.Анализ на средата
  • Описание на бранша. Тенденции за развитие.
  • Нормативна уредба. Данъчно облагане.
  • Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.
  • Канали за разпространение.
  • Доставчици на компонентна база.
  • Потребители.
  • Конкуренти и конкурентни цени.
  • Район на разпространение.
  • Пазарен потенциал и обем.
  • Растеж на пазара.
 5. 5.Маркетингов план
  • Сегментиране на пазара.
  • Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара.
  • План за продажбите- месеченен/тримесечен обем на продажбите.
  • Дистрибуция и реклама.
 6. 6.Текущо състояние
  • Сфера на дейност.
  • Опит на партньорите.
  • Необходими ресурси.
  • Текущо състояние- Отчет за приходите разходите за последната 1 година.
 7. 7.Организация и управление
  • Правна форма
  • Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.
 8. 8.Прогнозни финансови разчети
  • Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен.
  • Източници на финансиране.
   • Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;
   • Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);
   • Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.
  • Формиране на пълната себестойност на изделията.
  • Прогнозни приходи и разходи.
  • Прогнозни парични потоци.
 9. 9.Финансови показатели и оценка на проекта
  • Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.
 10. 10.Времеви график. Фази на осъществяване на бизнес проекта.
 11. 11.Заключение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *